KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Przedmiot działalności i kompetencje

Zespół realizuje cele i zadania wynikające z ustawy Prawo Oświatowe, ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe, ustawy o systemie oświaty po zmianach z dnia 14 grudnia 2016 r. i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych oraz innych obowiązujących uregulowań prawnych, koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Dyrektor Szkoły kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły i prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego.

Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Najważniejsze kategorie spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych: wcześniejsze rozpoczęcie nauki przez dziecko, odroczenie obowiązku szkolnego, spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą, skreślenie ucznia z listy uczniów, indywidualny program lub tok nauki.

Ocenianie, egzaminowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1534)

W sprawach dotyczących oceniania i promowania nie prowadzi się postępowania administracyjnego i nie stosuje się Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Podstawa programowa określona jest w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2017 poz. 356).

ORGANY ZESPOŁU I ICH KOMPETENCJE

Kompetencje organów Zespołu określają statuty: Szkoły Podstawowej nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim, Przedszkola nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim.

 1. Zachowuje się odrębność rad pedagogicznych oraz rad rodziców jednostek wchodzących w skład Zespołu.
 2. Rady pedagogiczne działają zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe w ramach swoich kompetencji stanowiących i opiniotwórczych.
 3. Rady pedagogiczne działają w oparciu o swoje regulaminy.
 4. Rady pedagogiczne jednostek wchodzących w skład Zespołu są niezależne od siebie i podlegają Dyrektorowi Zespołu w ramach nadzoru pedagogicznego.

Organami Zespołu są:

 1. Dyrektor Zespołu,
 2. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim,
 3. Rada Pedagogiczna Przedszkola nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim,
 4. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim,
 5. Rada Rodziców Przedszkola nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim,
 6. Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim.
Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5 w Tomaszowie Mazowieckim
data: 01-02-2018
wytworzył: Izabela Śliwińska
data: 01-02-2018
data: 01-02-2018
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 13-10-2015 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 581